Økonomi

Når man har et barn med astma, børneeksem eller allergi, eller et barn der er i risiko for at kunne udvikle disse sygdomme, er der mulighed for at få hjælp til de nødvendige merudgifter. Dog er der nogle forudsætninger, der skal være opfyldt.

Barnet skal være under 18 år og have betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Samtidig skal du sandsynliggøre, at dine udgifter overstiger et minimumsbeløb, der i 2018 er på 4.848 kr. pr. år. Ved udbetaling afrundes der til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100.

Det er Lov om Social Service §41, der omhandler om dækning af nødvendige merudgifter, hvis du forsørger et sygt barn i hjemmet, og du kan læse mere på Astma-Allergi Danmarks hjemmeside.

Ved forebyggelse

Det har tidligere været muligt at søge om merudgifter til forebyggelse af allergi, på baggrund af Punkt 177 i Vejledning nr. 3 til Serviceloven, der handler om kost og diætpræparater. Men i april 2017 er Ankestyrelsen kommet med en Principafgørelse, hvor de på baggrund af en fortolkning af lovreglernes ordlyd og Ankestyrelsens gældende praksis oplyser, at der ikke lægges særskilt vægt på vejledningens tekst, og slår fast at:

”Spædbørn, der er disponeret for allergi, men hvor allergien ikke er brudt ud, har ikke en langvarig og indgribende lidelse. Det gælder, selv om begge forældre har den samme allergi, og barnet derfor er dobbeltdisponeret. Forældrene har derfor ikke ret til dækning af merudgifter. I den konkrete sag havde en mor ikke ret til dækning af merudgifter til mælkeerstatningspræparater.”

Du kan læse hele Principafgørelse 23-17 her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188826

Det er altså fra april 2017 ikke længere muligt at opnå merudgiftstilskud til højt hydrolyseret modermælkserstatning i forbindelse med forebyggelse af allergi. Og lægen kan ikke udskrive en såkaldt "Grøn recept" til forebyggelse.

Mælkeallergi og modermælkserstatning

Bemærk, at der er særlige regler ved mælkeallergi og brug af højt-hydrolyserede modermælkserstatninger. Sygesikringen giver tilskud til højt-hydrolyserede modermælkserstatninger, når produkterne bruges til behandling af børn med mælkeallergi. Det kræver, at lægen udskriver en såkaldt "Grøn recept", som giver 60% tilskud.
Du kan efterfølgende søge om tilskud til de resterende 40% efter reglerne i §41 i Lov om social service.

Du kan læse mere på Astma-Allergi Danmarks hjemmeside.

Ved fødevareallergi

Astma-Allergi Danmark har beregnet merudgiften ved allergi over for mælk, æg og de fire kornsorter: Hvede, rug, byg og havre.
Har dit barn kun allergi over for hvede, foreslår Astma-Allergi Danmark, at du søger om halvdelen af beløbet, da hvede anvendes i langt flere produkter og er sværere at undgå end allergi over for rug, byg og havre.

Har dit barn cøliaki, så kontakt Dansk Cøliaki Forening for deres beregning.

Ved astma eller børneeksem

Har dit barn har børneeksem eller astma, kan du også have merudgifter til fx egenbetalingen af tilskudsberettiget medicin, ekstra vaskeudgifter eller særlige cremer, som anvendes ved alvorligt belastende hudlidelser.  Det kan du læse mere om på Astma-Allergi Danmarks hjemmeside.

Foldere om merudgifter

Astma-Allergi Danmark har beregnet merudgiften ved:
•    brug af højt hydrolyseret modermælkserstatning
•    allergi over for mælk, æg og de fire kornsorter: Hvede, rug, byg og havre
•    vask i egen maskine til børn med børneeksem

Du kan læse eller downloade folderne her.

 

Sponsor